Choď na obsah Choď na menu
 


SVB Sládkovičova 66 a 68

 

Z M L U V A
o Spoločenstve vlastníkov bytov

uzavretá v zmysle § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Zmluvnými stranami sú
vlastníci bytov v bytovom dome na Sládkovičovej ulici orientačné číslo 66 a 68, súpisné číslo
5938, v Banskej Bystrici, okres Banská Bystrica, ktorí sú ako vlastníci bytu zapísaní v katastri
nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Banská Bystrica, Správou katastra v Banskej
Bystrici, katastrálne územie Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica na LV č. 4518 a taktiež zároveň spoluvlastníkmi spoločných častí, spoločných zariadení a k zastavanému pozemku, parcela číslo 3243/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2, vedenom na LV č. 4518 a parcela číslo 3244/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2, vedenom na LV č. 4518.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Spoločenstvo vlastníkov bytov (ďalej len „Spoločenstvo") sa zakladá pre bytový dom  orientačným číslom 66 a 68, číslo súpisné 5938 na na Sládkovičovej ulici v Banskej Bystrici,
okres Banská Bystrica ( ďalej len „dom“ ).

Článok II.
Registrácia spoločenstva
Spoločenstvo je právnickou osobou založenou na správu bytového domu bližšie špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy a vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedenom Obvodným úradom v Banskej Bystrici.

Článok III.
Názov a sídlo spoločenstva
Názov spoločenstva je: SVB Sládkovičova 66 a 68 .
Sídlo spoločenstva je: ul. Sládkovičova č 66, 97405 Banská Bystrica
Predmetom činnosti je: Zabezpečiť spravovanie spoločných častí domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy.

Článok IV.
Orgány spoločenstva
Orgány spoločenstva sú :
a) Zhromaždenie Spoločenstva
b) Rada Spoločenstva
c) Predseda Spoločenstva

Článok V.
Zhromaždenie Spoločenstva
1. Zhromaždenie je najvyšší orgán spoločenstva, na ktorom sú zastúpení všetci vlastníci bytov
a nebytových priestorov v dome.
2. Zhromaždenie zvoláva Rada alebo predseda spoločenstva podľa potreby, najmenej však raz za rok.
3. Zhromaždenie má právo zvolať štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak
na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie predseda spoločenstva alebo
Rada do 15 dní od doručenia žiadosti.
4. Na rokovaní zhromaždenia sa zúčastňuje každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru
osobne (ďalej len „člen“) alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, s úradne overeným podpisom, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupoval, pričom je povinný toto
splnomocnenie na začiatku schôdze predložiť Rade alebo zástupcovi vlastníkov. Súčasťou
splnomocnenia môže byť aj príkaz ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
5. Zhromaždenie rozhoduje o veciach, ktoré patria do jeho pôsobnosti hlasovaním a prijatím
uznesenia zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Vlastníci bytov a nebytových priestorov sa môžu dohodnúť na hlasovaní aj písomnou formou.
Navrhnúť hlasovanie písomnou formou môže zástupca vlastníkov bytov alebo predseda
spoločenstva. Sedem dní pred hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov
informovaní o predmete hlasovania. Po hlasovaní zástupca vlastníkov bytov alebo predseda za účasti ďalších dvoch vlastníkov zistí výsledok a oznámi ho do piatich dní spôsobom obvyklým v dome. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých majiteľov bytov v dome. V prípade neúspešného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov alebo na zhromaždení. Hlasovanie písomnou formou sa v prípade neúspešného hlasovania nemôže opakovať. Tento spôsob hlasovania nie je možné použiť v prípade, ak ide o zmluvu SVB, úver, nadstavbu a zmenu vo výkone správy.
Ak sa vlastník bytu nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, pretože nebol oboznámený
spôsobom v dome obvyklým, má právo obrátiť sa do troch mesiacov od hlasovania na súd,
inak jeho právo zaniká.
6. Za každý byt a nebytový priestor má člen zhromaždenia jeden hlas. Členovia ktorí sú
spoluvlastníkmi bytu, majú spolu jeden hlas, pripadajúci na ich byt. Ich hlas platí len ak majú
zhodný prejav vôle.
7. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov
v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov neumožňuje ani hodinu po začatí schôdze
vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. To
neplatí, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodujú podľa8a ods. 1 a 5, § 8b ods. 2
písm. i), § 8b ods. 3, § 10 ods. 1, § 14 ods. 3, § 16 ods. 3 a § 16 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov. Ak sa
rozhoduje o úvere, zabezpečení úveru, o zmluve o stavbe alebo nadstavbe bytov alebo
nebytových priestorov v dome, o zmene spôsobu výkonu správy, rozhoduje sa vždy
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Toto hlasovanie nemôže byť písomné.
8. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa nadpolovičná väčšina hlasov alebo dohoda nedosiahne, môže sa ktorýkoľvek vlastník bytu alebo nebytového priestoru obrátiť na súd, aby vo veci rozhodol a to do 15 dní od hlasovania, inak právo zaniká.
9. Ak ide o dôležité rozhodnutie, týkajúce sa spoločných častí a spoločných zariadení domu
a pozemku, môžu sa prehlasovaní členovia zhromaždenia obrátiť na súd, aby vo veci rozhodol
a to do 15 dní od hlasovania, inak ich právo zaniká.
10. Na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení a príslušenstva a na zabezpečení pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu, ktoré urobil vlastník bytu v dome vzniká zo zákona k bytu v dome záložné právo v prospech spoločenstva. Vznik a zánik záložného práva sa zapíše do katastra nehnuteľností. Návrh na zápis podáva na základe rozhodnutia vlastníkov bytov v dome predseda.
11. Prijaté uznesenia zhromaždenia alebo súdu je pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových
priestorov záväzné.
12. O každom rokovaní zhromaždenia vlastníkov sa vyhotoví písomná zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľ a overuje overovateľ. Súčasťou zápisnice je prezentačná listina, notársky overené splnomocnenia a prípadne iné dokumenty, ktoré boli predmetom rokovania zhromaždenia.
13. Zápisnicu spolu s prílohami doručí zapisovateľ spoločenstva predsedovi a členom Rady.
Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu alebo zhromaždenie zvolal a to do piatich
pracovných dní spôsobom v dome obvyklým.
14. Zhromaždenie :
a) schvaľuje zmeny zmluvy o spoločenstve, stanovy spoločenstva a zásady hospodárenia;
b) schvaľuje rozpočet;
c) schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a vyúčtovanie úhrad za plnenia;
d) schvaľuje výšku mesačných úhrad za plnenia, mesačných platieb za správu
a príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, príspevku na majetok spoločenstva;
e) rozhoduje o použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv;
f) volí a odvoláva členov rady;
g) volí a odvoláva predsedu;
h) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí spoločenstva;
i) rozhoduje o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru
a stavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov;
j) rozhoduje o správe alebo zmene výkonu správy;
k) určuje odmenu predsedovi a členom rady;
l) rozhoduje o ďalších, o ktorých podľa zákona nerozhoduje iný orgán;
m) rozhoduje o prenájme spoločných priestorov v dome a o výške nájmu na m2 prenajatých
spoločných priestorov;
n) určuje výšku príspevku na majetok spoločenstva;
o) rozhoduje o zrušení rozhodnutí vydaných predsedom ;
p) prerokováva sťažnosti vlastníkov na predsedu a členov rady.

Článok VI.
Predseda Spoločenstva
1. Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene.
2. Predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome na tri roky. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická
osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
3. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú touto zmluvou
o spoločenstve alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva. Rozsah oprávnení
predsedu môže byť rozhodnutím zhromaždenia obmedzený.
4. Predseda navrhuje po prerokovaní na rade :
a) rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok
b) ročnú účtovnú závierku spoločenstva,
c) výšku mesačných úhrad za plnenia,
d) výšku mesačných platieb za správu,
e) použitie fondu prevádzky, údržby a opráv,
f) výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv,
g) vyúčtovanie úhrad za plnenia,
h) podanie návrhu na exekučné konanie,
i) vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na
uspokojenie pohľadávok podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
5. Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením
svojich právomocí.
6. Predsedu môže zhromaždenie v dome kedykoľvek odvolať z dôvodov neplnenia si
povinností, alebo v prípade poškodenia záujmov spoločenstva.
7. Predseda nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia
s činnosťou spoločenstva, sprostredkovávať pre iné osoby obchody, ktoré sú predmetom
činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia.
8. Predseda môže zo svojej funkcie odstúpiť. Túto skutočnosť je povinný písomne oznámiť
predsedovi Rady, ktorý musí pre účel volieb zvolať zhromaždenie. Predseda svoju funkciu
podľa tohto článku vykonáva dovtedy, kým výkon funkcie neprevezme novozvolený
predseda dňom, stanovenom zhromaždením.
9. Predseda môže vytvoriť odborné komisie. Činnosť týchto komisií je na podporu pri
rozhodovaní pri väčších investičných zámeroch SVB alebo projektoch pri obnove, údržbe
a rekonštrukcii spoločných častí domu a spoločných zariadení domu financovaných z fondu
opráv alebo ďalších investíciách a konaniach vyžadujúcich odborné hľadisko. Členovia
komisií môžu byť za svoju činnosť odmenení podľa rozsahu práce.
10. Za predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov bol na zhromaždení dňa 10.12.2008 zvolený: Ing. Peter Homolka, nar. 17.1.1956, bytom Sládkovičova 66, 97405
Banská Bystrica.
11. Predsedu spoločenstva odvoláva zhromaždenie nadpolovičnou hlasov všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome. Ak je predseda spoločenstva odvolaný a nie je
súčasne zvolený nový predseda, ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný
vykonávať z iných dôvodov najmenej po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen Rady určený
Radou.

Článok VII.
Rada Spoločenstva
1. Rada je dozorný a kontrolný orgán spoločenstva.
2. Rada je zložená z predsedu Rady a 7 členov. Ich počet môže meniť iba zhromaždenie
spoločenstva.
3. Všetkých členov Rady volí zhromaždenie spoločenstva. Predsedu Rady zo svojich radov volí
Rada na dobu troch rokov.
Jej členom nemôže byť predseda spoločenstva.
4. Do pôsobnosti Rady patrí :
a) kontrolovať činnosť spoločenstva, predsedu spoločenstva,
b) vyjadrovať sa k návrhom plánu použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby
a opráv a jeho zmenám,
c) podávať zhromaždeniu spoločenstva stanovisko k správam predsedu spoločenstva,
d) podávať zhromaždeniu spoločenstva správy o kontrolnej činnosti a navrhovať
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
5. Zasadanie rady sa koná spravidla raz za štvrťrok. Zasadnutie zvoláva predseda Rady
spoločenstva.
6. Členovia Rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva a kontrolujú, či spoločenstvo a predseda vykonávajú činnosť v súlade s platnými zákonmi a zmluvou o Spoločenstve vlastníkov bytov.
7. Členovia Rady nesmú vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva, sprostredkúvať pre iné osoby obchody, ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia.
8. Člen Rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Túto skutočnosť musí oznámiť písomne predsedovi Rady, ktorý zabezpečí pre výkon funkcie ďalšieho kandidáta. Predseda Rady okamžite uvedenú skutočnosť prejedná na Rade. Rada do 60 dní zabezpečí zvolanie zhromaždenia a vykoná akt volieb nového člena Rady.
9. Za členov rady vlastníkov bytov a nebytových priestorov boli na zhromaždení dňa 10.12.2008
zvolení :
Ing. Martin Sedmina, nar. 14.1.1964, bytom Banská Bystrica, 97401, Nad plážou 21
Miroslav Laššák, nar. 29.5.1961, bytom Banská Bystrica, 97405, Sládkovičova 66
Mária Slatinská, nar. 26.9.1958, bytom Banská Bystrica, 97405, Sládkovičova 66
Ing. Ján Šipula, nar. 18.8.1954, bytom Banská Bystrica, 97405, Sládkovičova 68
Anna Balková, nar. 27.1.1952, bytom Banská Bystrica, 97405, Sládkovičova 68
Martina Lásiková, nar. 29.6.1977, bytom Banská Bystrica, 97405, Sládkovičova 68
Vlastimír Hadraba, nar. 18.1.1966, bytom Banská Bystrica, 97405, Sládkovičova 68
Za predsedu Rady vlastníkov bytov a nebytových priestorov bol Radou dňa 10.12.2008
zvolený:
Ing. Martin Sedmina, nar. 14.1.1964, bytom Banská Bystrica, 97401, Nad plážou 21

Článok VIII.
Spôsob správy spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku
1. Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktoré zabezpečuje spravovanie
spoločných častí domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú
v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok
vrátane ich údržby a obnovy.
2. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
3. Spoločenstvo je povinné hospodáriť s úhradami vlastníkov bytov v dome v súlade s platnou
legislatívou, zodpovedá za plnenia spojené s užívaním bytu okrem úhrad za tie služby a práce,
ktoré vlastník bytu v dome uhrádza priamo dodávateľovi, a s fondom prevádzky, údržby
a opráv, ktorý sa tvorí z príspevkov vlastníkov bytov v dome, ako aj majetkom získaným
svojou činnosťou.
4. Spoločenstvo môže poveriť výkonom niektorých činností formou mandátnej zmluvy zvoleného a na zhromaždení schváleného správcu.
5. Spoločenstvo môže za podmienok podľa § 14 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov uzavrieť zmluvu o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo
modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu.

Článok IX.
Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
1. Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sú určené zákonom NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a
doplnkov a touto zmluvou. Ak tieto zákony neustanovujú inak, na úpravu práv a povinností sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
2. Na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv sú vlastníci bytov a nebytových priestorov povinní najmä :
a) poukazovať mesačné preddavky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou domu;
b) platby uvedené v odstavci „a“ sú vlastníci bytov a nebytových priestorov povinní poukázať
na účet spoločenstva mesačne najneskôr do konca predchádzajúceho mesiaca. Dátum
úhrady je dátum, kedy je preddavok pripísaný na účet spoločenstva.
c) Vlastníci bytov uhrádzajú preddavky prostredníctvom SIPO.
3. V prípade omeškania je vlastník bytu a nebytového priestoru povinný zaplatiť spoločenstvu úrok z omeškania podľa vládneho nariadenia č. 87/1995 Z.z. z dlžnej sumy (20% p.a.) za každý deň omeškania, najmenej však 25,- Sk za každý i začatý mesiac omeškania.
4. Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť spoločenstvu nájom, podnájom, prevod bytu na druhú osobu ako aj ďalšie skutočnosti vplývajúce na výšku úhrady spojenej s užívaním bytu a nebytového priestoru.
5. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu alebo
nebytového priestoru, ktorým by ohrozoval alebo rušil ostatných obyvateľov v neprimeranom
rozsahu, alebo by menil vzhľad domu bez predchádzajúceho súhlasu spoločenstva.
6. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru domu je povinný umožniť na požiadanie na
nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup zástupcovi spoločenstva a osobe oprávnenej
vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak ide o opravu
spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a odpočet nameraných hodnôt.
7. Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku na schôdzizhromaždenia.
8. Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní,
zmenách pri prenajatí bytu v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich
vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.
9. Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome je povinný na vlastné náklady odstrániť závady
a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo spoločných priestoroch, spoločných častiach,
príslušenstve a spoločných zariadeniach domu spôsobil sám alebo osoby, ktoré jeho byt alebo spoločné priestory užívajú.
10.Vlastník bytu má právo nahliadnuť do dokladov, týkajúcich sa správy domu alebo čerpania
fondu prevádzky, údržby a opráv.

Článok X.
Majetkové pomery spoločenstva

1. Spoločenstvo vlastní majetok, ktorý tvorí :
a) príspevky vlastníkov bytov;
b) príjmy získané z majetkových sankcií;
c) výnosy z činností spoločenstva.
2. Spoločenstvo nemôže nadobúdať do vlastníctva byty, ale ani iný nehnuteľný majetok.
3. Majetok spoločenstva sa použije podľa rozhodnutia zhromaždenia na :
a) zabezpečenie opráv, údržby a prevádzky spoločných častí a spoločných zariadení domu;
b) zabezpečenie činností spoločenstva (administratívne potreby, pracovné priestory a pod.);
c) odmeny predsedu a členov rady;
d) ďalšie účely, na ktorých sa uznesie zhromaždenie;
4. S majetkom spoločenstva hospodári predseda podľa zásad schválených zhromaždením.
5. Predseda spoločenstva môže s predchádzajúcim súhlasom Rady nakladať s prostriedkami majetku spoločenstva do výšky 1500,-EUR/45.189,- Sk v jednotlivom prípade.
6. Predseda spoločenstva môže samostatne nakladať s prostriedkami majetku spoločenstva do výšky 500,-EUR/15.063,-Sk v jednotlivom prípade.
7. Predchádzajúci súhlas zhromaždenia predseda spoločenstva potrebuje, ak vynaložené finančné prostriedky prevýšia v jednotlivých prípadoch sumu uvedenú v bode 5 tohto článku.
8. Výšku príspevku vlastníkov bytov a nebytových priestorov na správu domu a rozpočet fondu,
určuje zhromaždenie spravidla do 31. decembra bežného roka, na obdobie nasledujúceho
kalendárneho roka. Návrh pripraví predseda. Pri určení výšky vychádza zo skutočných
nákladov za predchádzajúce obdobie a predpokladaných výdavkov na nasledujúci rok. V
mimoriadnych prípadoch (prijaté opatrenia štátnej správy, vyhlášky a pod.) môže byť
príspevok menený v priebehu roka.

Článok XI.
Spôsob a oprávnenie hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov vytvárajú fond prevádzky, údržby a opráv (ďalej
„fond“).
2. Fond slúži na úhradu činností spojených s prevádzkou domu, bytov, nebytových priestorov
a spoločných zariadení domu.
3. Prostriedky fondu určené na prevádzku domu, bytov a nebytových priestorov a prostriedky na opravy , údržbu, prípadne zlepšenie spoločných častí a spoločných zariadení domu sa vedú na osobitnom účte oddelene od preddavkov na úhradu za plnenia a služby, poskytovanie ktorých je spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov.
4. Výšku príspevku vlastníkov bytov schvaľuje zhromaždenie na návrh predsedu každoročne
do 31. decembra na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka. V mimoriadnych prípadoch
viď článok X. ods. 8 tejto zmluvy.
5. S prostriedkami fondu hospodári predseda podľa zásad určených zhromaždením v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý schvaľuje zhromaždenie každoročne do 31.decembra na
obdobie nasledujúceho roka.
6. Zhromaždenie určí záväzný postup pri príprave návrhu rozpočtu. O použití prostriedkov
fondu rozhoduje predseda spoločenstva v súlade so schváleným rozpočtom.
7. Bez súhlasu zhromaždenia môže predseda rozhodnúť o použití prostriedkov fondu do výšky
1500,-EUR/45.189,- Sk na zamedzenie vzniku havárie alebo odstránenia dôsledkov
havárie. O použití prostriedkov na tieto účely podá predseda spoločenstva podrobnú správu
na najbližšom zhromaždení.

Článok XII.
Prevádzka domu bytov a spoločných priestorov

1. Výšku mesačného preddavku do fondu na úhradu nákladov spojených s prevádzkou domu,
bytov a spoločných priestorov (čl. IX, ods. 2, písm. a/, b/) určí jednotlivým vlastníkom
predseda. Predseda je oprávnený zmeniť výšku mesačných preddavkov, ak je na to vážny
dôvod, vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutí cenových orgánov, zo zmeny
rozsahu poskytovaných služieb, alebo o tom rozhodne zhromaždenie. Svoje rozhodnutie je
povinný podrobne zdôvodniť na prvom zhromaždení.
2. Skutočné náklady za poskytnuté plnenia rozúčtuje predseda na jednotlivé byty podľa
spoluvlastníckeho podielu, nameraných hodnôt alebo počtu osôb, prípadne podľa iného
hľadiska, na ktorom sa obidve strany dohodnú.
3. Rozúčtovanie vykoná predseda do 30 dní odo dňa zistenia skutočných nákladov za poskytnuté plnenia, najneskôr do 31. mája nasledujúceho roku. Vlastník bytu je povinný vyúčtovaním zistený nedoplatok na skutočných nákladoch za poskytnuté plnenia uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania. V tej istej lehote je predseda povinný vrátiť vlastníkovi bytu
vyúčtovaním zistený preplatok. Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní so splnením tejto
povinnosti, je povinná zaplatiť poplatok z omeškania podľa vládneho nariadenia č. 87/1995
Z.z.. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Článok XIII.
Opravy a údržba domu

1. Na údržbu a opravy, prípadne zlepšenie spoločných častí a spoločných zariadení domu
prispievajú vlastníci bytov a nebytových priestorov mesačnými preddavkami, ktorých výška sa
určí sadzbou podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov
všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome nedohodli inak. Súčasťou
fondu sú aj úroky z peňažných prostriedkov vedených na bežnom účte spoločenstva
z viazaného vkladu, dotácie, príjmy z prenájmu spoločných častí a spoločných zariadení domu, prípadne iné príspevky.
2. Prostriedky fondu vedené podľa bodu 1 tohto článku môžu byť použité len na financovanie
opráv a údržby, prípadne investícií, na vykonanie ktorých sa uznieslo zhromaždenie.
3. Prostriedky fondu nepoužité v príslušnom kalendárnom roku sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov nevracajú, ale prechádzajú do nasledujúceho roka.

Článok XIV.
Zánik spoločenstva

1. O zrušení spoločenstva rozhoduje zhromaždenie.
2. Návrh na zrušenie spoločenstva podáva písomne Rada.
3. S rozhodnutím o zrušení spoločenstva musí byť súčasne rozhodnuté o ďalšom spôsobe výkonu správy domu.
4. Pred zánikom spoločenstva sa vykonáva jeho likvidácia. Zhromaždenie vlastníkov bytov určí
likvidátora.
5. Po predložení správy likvidátorom, zhromaždenie vyrovná všetky záväzky spoločenstva
a rozhodne o prípadných aktívach spoločenstva.
6. Nepoužité prostriedky fondu sa prevedú na účet nového správcu.
7. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra združení. K tomuto dátumu sa uzatvorí účtovná evidencia spoločenstva.

Článok XV.
Prechodné ustanovenia

1. Vlastníci bytov sa zaväzujú uhrádzať preddavok do fondu mesačne, vo výške určenej
jednotlivým vlastníkom predsedom spoločenstva .
2. Vlastníci bytov súhlasia, aby zostatok fondu opráv a údržby pripadajúci na prevádzaný byt k
poslednému dňu nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí bytu do vlastníctva, bol prevedený do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa tejto zmluvy vlastníkom bytov tohto domu a to
najneskôr do 30 dní odo dňa vkladu vlastníckeho práva k bytu do katastra nehnuteľností.

Článok XVI.
Vznik spoločenstva

Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra združení vedenom na Obvodnom úrade v B. Bystrici.

Článok XVII.
Záverečné ustanovenia

1. Účastníkmi tejto zmluvy sú aj ďalší vlastníci bytov, ktorí k zmluve pristúpia vyhlásením o
pristúpení, obsiahnutým v zmluve o prevode vlastníctva bytu a vlastníci, ktorí nadobudnú byt
dedením, kúpou alebo rozhodnutím štátneho orgánu a k zmluve pristúpia samostatným
písomným vyhlásením doručeným predsedovi spoločenstva.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Prílohou tejto zmluvy je prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov zo dňa 10.12.2008,
ktorou ju zúčastnení vlastníci uzatvorili.
4. Zmluva je platná dňom podpísania a účinná dňom nadobudnutia vlastníctva bytu.

V Banskej Bystrici, dňa 10.12.2008
................................................
Predseda SVB Sládkovičova 66 a 68