Choď na obsah Choď na menu
 


SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV SLÁDKOVIČOVA 66 A 68

SVB Sládkovičova 66 a 68

SÍDLO: SLÁDKOVIČOVA 66, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

 

 

D O M O V Ý

 

P O R I A D O K

 

14.6.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domový poriadok

 

Článok I.

Úvodné ustanovenie

 

Tento domový poriadok upravuje najmä vzájomné vzťahy vlastníkov, užívateľov a nájomcov bytov. Upravuje podmienky správy domu pri užívaní bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Sládkovičova 66 a 68 v Banskej Bystrici, spôsob zabezpečenia poriadku, pokoja a čistoty v dome a jeho okolí, ako aj spôsob užívania spoločných priestorov a spoločných zariadení domu. Základné práva a povinnosti vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome upravuje Občiansky zákonník, zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákon č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

Článok II.

Práva a povinnosti vlastníkov a nájomníkov bytov

pri užívaní bytov

 

1.      Vlastníci bytov, osoby ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti a nájomcovia bytov majú právo užívať byt a jeho príslušenstvo, právo užívať spoločné priestory a spoločné zariadenia domu a právo používať služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.

2.      Vlastník bytu má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu, rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku, najmä o spôsobe ich prevádzky, údržby a opráv.

3.      Vlastník bytu, ako aj nájomca bytu je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenia domu riadne a riadne používať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.

4.      Vlastník bytu je povinný včas vykonať opravy v byte, inak zodpovedá za škody, ktoré nesplnením povinností vznikli spoločenstvu  prípadne členom spoločenstva.

5.      Vlastník  bytu je povinný oznámiť správcovi a členovi rady a to bez zbytočného odkladu potrebu väčších opráv, rekonštrukciu v byte. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá neplnením tejto povinnosti vznikla.

6.      Vlastník bytu a nájomca bytu a nebytového priestoru je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti nerušil a neohrozoval ostatných vlastníkov a užívateľov vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.

7.      Vlastník a nájomca bytu a NP je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu, alebo nebytového priestoru, správcovi, orgánom spoločenstva alebo osobe oprávnenej vykonať opravu a údržbu spoločných častí a zariadení domu, ktoré sú prístupné z bytu alebo NP, ktorý užíva.

8.      Vlastník, užívateľ bytu alebo NP je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám, jeho spolubývajúci, prípadne jeho návštevník. Ak sa tak nestane, má správca domu, právo po predchádzajúcom upozornení závady a poškodenia odstrániť a požadovať od vlastníka bytu, NP náhradu.

 

Článok III.

Stavebné úpravy bytu a nebytového priestoru

 

1.      Vlastník bytu alebo NP môže v dome vykonávať úpravy len ak sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určujú prípady, v ktorých na stavebné práce postačí stavebnému úradu ohlásiť stavebné úpravy a udržiavacie práce a tiež prípady, v ktorých je potrebné stavebné povolenie, ako aj prípady, v ktorých nie je potrebné ani ohlásenie.

2.      Stavebné povolenie (§5 stavebného zákona) sa vyžaduje pri zmene stavby, najmä pri prístavbe (pôdorysné rozšírenie stavby), nadstavbe, (zvýšenie stavby) a pri stavebných úpravách (keď sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby). Na vyžiadanie stavebného povolenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a NP v dome

3.      Ohlásenie stavebných úprav je potrebné:

-       pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (§55 ods.2 písm. b/ stavebného zákona),

-       pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad, alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe (§55 ods.2 písm. c/ stavebného zákona).

4.      Ohlásenie stavebných úprav nie je potrebné pri udržiavacích prácach, ktoré neovplyvňujú stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie.

5.      O zámere uskutočniť stavebné úpravy alebo udržiavacie práce v byte alebo v NP, so žiadosťou o stanovisko k vplyvu týchto úprav a prác, najmä na vzhľad a stabilitu domu a k potrebe vyžiadať stavebné povolenie alebo ohlásiť práce stavebnému úradu, je vlastník bytu, povinný písomne informovať správcu. Správca k zámeru vlastníka zaujme do 7 dní písomne stanovisko.

6.      V záujme bezpečnosti vlastníkov a užívateľov bytov a NP, každé nedodržanie stavebného zákona je správca povinný ohlásiť stavebnému úradu a zhromaždeniu alebo spoločenstvu vlastníkov bytov a NP.

7.      Stavebné a udržiavacie práce v byte alebo v NP ktoré sú spojené s nadmerným hlukom (vŕtanie, sekanie a i.,) nie je možné vykonávať  po  18:00 hod. a ráno pred 8:00 hod. V opačnom prípade sa bude jednať o hrubé porušenie domového poriadku a bude sa postupovať v zmysle zákona 367/2004 Z.z.. § 11 odst.5. ktorým sa menil zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.   

 

Článok IV.

Pokoj v dome

 

1.      Vlastník bytu a osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti, ako aj iné osoby zdržiavajúce sa s jeho súhlasom v dome, sú povinní správať sa tak, aby nerušili užívateľov ostatných bytov a NP nadmerným hlukom, nerobili výtržnosti, ani inak nezhoršovali podmienky riadneho užívania bytov a NP v dome.

2.      Nočný kľud je stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa. V tomto čase nie je povolené vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala nadmerný hluk, nie je dovolené hrať na hudobných nástrojoch, spievať, hlučne sa zabávať ani iným spôsobom (napr. používaním práčky alebo iných zariadení) rušiť ostatných užívateľov.

3.      Vlastníci a užívatelia bytov a NP sú povinní v čase nočného kľudu stíšiť televízne, rozhlasové a ostatné audiovizuálne zariadenia na izbovú počuteľnosť.

 

 

 

 

Článok V.

Uzamykanie bytového domu

 

1.      Každý vlastník, užívateľ  bytu a NP ma kľúč od vchodovej zámkovej vložky.

2.      Z dôvodu zamedzenia prístupu cudzích osôb do bytového domu, ako aj ochrany majetku vlastníci, užívatelia bytov a NP sú povinní uzamykať vchod do domu od 22:00 hod. do 6:00 hod., ak vlastníci bytov a NP neustanovia, že sa vchod má uzamykať v inom čase.

3.      Pri výmene vchodovej zámkovej vložky má vlastník, užívateľ  každého bytu a NP právo na dva kľúče hradené z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv. Výmenu vložky a rozmnoženie kľúčov zabezpečí rada spoločenstva.

4.      Vchodové dvere sú vybavené automatickým otváraním z bytu vlastníka (automatický vrátnik). Užívateľ bytu alebo NP je povinný vchodové dvere zatvárať (nie zamykať) aj počas dňa.

 

Článok VI.

Zabezpečenie prístupu do bytového domu

 

1.      V dome je poverená osoba – jeden z členov rady, ktorý  zabezpečuje prístup do vchodu cudzím osobám a má kľúče od uzamknutých spoločných priestorov domu.

2.      Kľúče od vchodových dverí a všetkých uzamknutých spoločných priestorov v dome má v jednom vyhotovení aj správca domu.

3.      Každý vlastník, užívateľ bytu a NP je povinný (po identifikácii osôb) vpustiť do domu havarijnú službu, príslušníkov požiarneho zboru, osoby poskytujúcu lekársku pomoc a kontrolné orgány štátnej správy.

4.      Každý vlastník, užívateľ bytu a NP  môže otvoriť vchodové dvere len osobám, ktoré idú ku nemu na návštevu. Ostatným neidentifikovaným cudzím osobám, ktoré v dome nebývajú, je zakázané otvárať vchodové dvere.

 

Článok VII.

Poriadok a čistota v dome a jeho okolí

1.      Každý vlastník, užívateľ bytu a NP je povinný udržiavať poriadok a čistotu v dome a v jeho okolí (dvor, stanovisko kontajnerov, chodník) tak, aby svojím konaním neohrozoval bezpečnosť a zdravie ostatných obyvateľov domu, na svoje náklady odstrániť poškodenia a znečistenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo tí, ktorí s ním v byte bývajú. Správca má právo poškodenie a znečistenie odstrániť na náklady užívateľa, ak pôvodca znečistenia alebo poškodenia v obvyklom čase nesplní základné povinnosti užívateľa.

2.      Komunálny odpad je vlastník, užívateľ bytu a NP povinný odkladať do nádoby na to určenej tak, aby bol zachovaný poriadok a čistota. Odpad je užívateľ povinný separovať a takto separovaný ukladať do nádob určených pre určený typ odpadu. Za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu zodpovedá obec podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce.

3.      Uskladňovanie nadrozmerného odpadu je dovolené len na vyhradenom mieste, nie je dovolené uskladňovanie nadrozmerného odpadu v priestoroch bytového domu. Pôvodca takéhoto druhu odpadu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť prepravu a bezpečné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu (ak postup nie je upravený inak všeobecne záväzným nariadením obce). Rovnako je povinný postupovať aj pôvodca osobitných druhov odpadov ako sú zvyšky farieb, domáce chemikálie, kontaminované druhotné suroviny, stavebné hmoty, výrobky znečistené ropnými látkami a pod.

4.      Nebezpečné látky ako sú kyseliny, aerosólové spreje, azbest, palivá, batérie, farbivá, pesticídy, jedy a pod. nesmú byť umiestnené v spoločných priestoroch ani v bytoch. Je zakázané skladovať v obytnom dome horľaviny a výbušniny (benzín, petrolej, fľaše so stlačeným plynom).

5.      Vlastník, užívateľ bytu a NP nesmie ukladať žiadne predmety na schodištiach, chodbách a iných komunikačných priestoroch, v spoločných zariadeniach, pivničných priestoroch, na streche a pri kontajneroch na domový odpad.

6.      Každý vlastník, užívateľ bytu a NP, ktorý vo svojom pivničnom priestore uloží potraviny, tekutiny alebo iné predmety, je povinný vykonať také opatrenia, aby neboli zdrojom šírenia hmyzu a hlodavcov.

7.      V spoločných priestoroch domu (chodby, schodištia, výťahy) je zakázané fajčiť, iným spôsobom používať tabakové výrobky, používať alkoholické nápoje alebo omamné látky.

8.      Ak upratovanie nie je zabezpečené iným spôsobom, poriadok a čistotu v dome obstarávajú užívatelia sami podľa vopred dohodnutého harmonogramu, ktorý je zverejnený na informačnej tabuli. Súčasťou harmonogramu je vedenie mien nájomcov alebo vlastníkov starajúcich sa o dodržiavanie čistoty a poriadku v určených termínoch. Rozsah prác pri upratovaní spoločných priestorov zahrňuje zametanie, utieranie, umývanie schodov a chodieb a ostatných spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, t.j.:

      - chodba pri výťahu

      - schody od výťahu do pivnice

      - priestory pod schodišťom

      - výťah (podlaha, dvere)

      - chodba pri poštových schránkach

      - umytie skiel a obidvoch vchodových dverí

      - vyprázdnenie krabice na letáky

      - v zime - odpratanie snehu pred vchodom a chodník pred domom, prípadne posypanie soľou tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb a majetku.

 

9.   Podľa uznesenia Zhromaždenia je možné vyčleniť sa z povinnosti upratovania spoločných priestorov. Takýto vlastník nebude uvádzaný do harmonogramu. Na základe uznesenia vlastníkov tento vlastník prispieva na údržbu spoločných priestorov sumou 2 EUR/mesačne.

10. Upratovanie schodíšť pred bytmi zabezpečujú svojpomocne užívatelia jednotlivých bytov podľa nimi dohodnutého harmonogramu. Upratanie schodišťa od chodby pred vlastným bytom po chodbu o poschodie nižšie zahŕňa jeho pozametanie, zmytie, očistenie zábradlia, a prípadné umytie chodbových okien (len zvnútra). Užívatelia sú povinný udržiavať tieto priestory v čistote.

11. Koberce, rohožky, periny a pod. sa môžu prášiť len pred domom na vyhradených miestach v čase od 8:00 do 18:00 hod. Znečistený priestor musí používateľ uviesť do poriadku ihneď po ukončení prášenia alebo podobnej činnosti.

12. Prášenie alebo trasenie kobercov, rohožiek, perín, zmetákov, metiel, prachoviek a pod. z okien, bytov a spoločných priestorov, balkónov a loggií je zakázané. Po chodbách, výťahoch a ostatných priestoroch je zakázané vyhadzovať odpadky a čistiť šatstvo, koberce, obuv, a iné predmety. Cigarety, ohorky, popol a smeti sa nesmú nikdy vyhadzovať cez okná a balkóny, ani odhadzovať na schody.

13. V prípade vykonávania stavebných úprav v byte (NP) vlastníka, ktoré je spojené so znečisťovaním spoločných priestorov v dome, najmä schodiska, je vlastník povinný zabezpečiť ich priebežné čistenie. Drobný stavebný odpad je užívateľ povinný odstrániť na vlastné náklady.

14. Systém nakladania s odpadmi je upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta alebo obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

15. Vlastník, užívateľ bytu (NP) je povinný zhromažďovať a triediť komunálny odpad a jeho jednotlivé zložky ukladaním do vyhradených kontajnerov, zberných nádob, príp. miest na to určených.

16. Vlastník, užívateľ bytu (NP) nesmie znečisťovať stanovište kontajnerov, nesmie poškodzovať zberné nádoby, ich označenie, ani ich premiestňovať zo stanoviska.

17. Vlastník, užívateľ bytu (NP) nesmie znemožniť (napr. parkovaním auta) vykonanie pravidelného odvozu odpadu.

18. Vlastník, užívateľ bytu (NP) nesmie do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad ukladať, horľavý, výbušný odpad a odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie.

19. Vlastník, užívateľ bytu (NP) nesmie odhadzovať odpady do kanalizačných zariadení, (záchody, výlevky) vyhadzovať odpad z okien, kŕmiť vtáctvo a túlavé zvieratá.

20. V komunikačných priestoroch domu (schodiská, chodby) nie je dovolené uskladňovať akýkoľvek odpad, nábytok a iný nadrozmerný odpad.

21. Vlastník, užívateľ bytu (NP) nesmie vetrať byt (nebytový priestor) do chodby a výparmi z varenia a dymom z cigariet zamorovať ovzdušie schodiska.

22. Člen rady alebo poverená osoba priebežne zabezpečuje riadne osvetlenie spoločných priestorov hlavne schodiska.

 

Článok VIII.

Informačné zariadenia v dome

 

1.      Vlastník, užívateľ bytu (NP) je povinný označiť svoju poštovú schránku menom, resp. názvom firmy a svoj byt, nebytový priestor, ako aj priestory určené ako príslušenstvo bytu minimálne číslom bytu.

2.      Dočasne voľne uložené veci v spoločných priestoroch musia byť taktiež označené menom alebo číslom bytu. V opačnom prípade budú neoznačené veci odstránené na náklady pôvodcu.

3.      V bytovom dome je informačná skrinka prostredníctvom ktorej poskytuje Rada spoločenstva a správca aktuálne informácie, telefónne čísla dodávateľov poskytovaných plnení, umiestnenie domových uzáverov vody, plynu, kúrenia, telefónne čísla pre tiesňové volania, meno osoby, ktorá má kľúče od zamknutých spoločných priestorov.

3.      Spoločenstvo a správca zabezpečí označenie spoločných priestorov v dome s určením charakteru účelu ich využitia.

4.      Spoločenstvo a správca označí hlavný uzáver vody, plynu, elektrickej energie a hlavný merač množstva vody (SV, TÚV).

5.      Vývesky, reklamné oznámenia firiem a živnostníkov môžu byť umiestnené v dome len so súhlasom splnomocneného zástupcu vlastníkov bytov.

 

Článok IX.

Prášenie a čistenie predmetov

 

1.      Na čistenie a prášenie kobercov môžu užívatelia bytov a NP koberce a iné predmety čistiť len na zariadení na to určenom (prašiak).

2.      Vytriasať, prášiť a čistiť predmety z okien bytov a NP je zakázané.

3.      Ak vlastník, užívateľ bytu (NP) znečistí spoločný priestor, je povinný ho očistiť na vlastné náklady.

 

Článok X.

Vyvesovanie a vykladanie vecí z okna a balkóna

 

1.      Veci uložené alebo vyvesené v oknách a na balkónoch, viditeľných z verejného priestranstva nesmú rušiť vzhľad domu.

2.      Kvety umiestnené na parapetoch okien a na balkónoch musia byť bezpečne zaistené proti pádu. Pri ich polievaní nesmie voda pretekať a poškodzovať spoločné časti domu, veci susediacich vlastníkov, užívateľov a chodcov.

 

Článok XI.

Užívanie spoločných priestorov domu

 

1.      Spoločné priestory v dome môžu užívatelia bytov a NP užívať len na účel, na ktorý boli prvotne určené. Zmena účelu užívania týchto priestorov sa môže uskutočniť len v súlade so stavebným zákonom (§85 stavebného zákona).

2.      V spoločných priestoroch domu sa nesmú umiestňovať materiály a predmety ohrozujúce bezpečnosť vlastníkov a užívateľov bytov a NP, ani predmety ktoré by mohli spôsobiť nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu.

3.      Do priestorov kočikárne možno okrem detských kočíkov a invalidných vozíkov umiestňovať najmä bicykle, detské kolobežky, trojkolky, nie však mopedy a motorky. Tieto predmety proti krádeži nie je možné poistiť z poistenia bytového domu (priestory s prístupom viacerých osôb).

4.      Za poriadok a čistotu v spoločných priestoroch zodpovedajú vlastníci a užívatelia bytov a NP, ktorý ju použil.

5.      Za odborné prehliadky inštalovaných elektrických zariadení zodpovedá správca domu.

 

Článok XII.

Chov domácich zvierat

 

1.      Domáce zvieratá, najmä mačky a psov možno chovať v byte, iba v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta a mestskej časti o chove zvierat.

2.      Vlastníci domácich zvierat sú povinní dbať na to, aby zvieratá nespôsobovali hygienické nedostatky alebo nečistotu v dome a jeho okolí. Zvieracie exkrementy sú povinní bezodkladne odstrániť.

3.      Vlastníci domácich zvierat sú povinní zabezpečiť, aby zvieratá nespôsobovali škody, neobťažovali ostatných užívateľov domu, najmä zavíjaním, brechaním alebo iným spôsobom.

4.      Ak obec zisťuje počet psov v dome prostredníctvom správcu, sú užívatelia bytov a NP povinní pravdivo oznámiť údaje o nimi chovaných zvieratách. Domový alebo vchodový dôverník má právo skontrolovať pravdivosť údajov za celý dom resp. vchod.

5.      Je zakázané chovať, alebo držať zvieratá na balkónoch, v pivniciach a v iných spoločných priestoroch domu.

 

Článok XIII.

Televízne a rozhlasové antény

 

1.      Televízne, rozhlasové a satelitné antény na vonkajšej fasáde je možné zriaďovať len na základe písomného súhlasu Rady SVB a správcu.

2.      Cudzie zásahy do spoločnej televíznej antény (STA) sú zakázané. Pri zistení závady na STA je vlastník povinný nahlásiť poruchu splnomocnenému zástupcovi vlastníkov bytov, ktorý zabezpečí nápravu.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok XIV.

 

1.      Tento domový poriadok je záväzný pre vlastníkov a užívateľov všetkých bytov a NP v dome, ako aj pre osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, vrátane podnájomníkov a členov ich domácností.

2.      Tento domový poriadok bol odsúhlasený väčšinou vlastníkov bytov a NP v dome dňa 14.6.2011 na zhromaždení spoločentsva.

3.      Správca domu zabezpečí, aby bol tento domový poriadok vyvesený na viditeľnom mieste v dome.

 

Tento domový poriadok nadobúda účinnosť dňom 14.6.2011.

 

 

 

V Banskej Bystrici, 14.6.2011

 

 

                                                                       ......................................................

                                                             Predseda Spoločenstva vlastníkov bytov a NP